SIA Area IT (turpmāk tekstā – “mēs”, “mums” un “mūsu”) apņemas aizsargāt katra indivīda privātumu, kurš izmanto mūsu pakalpojumus, apmeklē mūsu mājaslapu un sazinās ar mums.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu personisko informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citu piemērojamo likumdošanu, kas laiku pa laikam tiek grozīta.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Area IT, reģ. Nr.: 45403023595, juridiskā adrese Ozolnieki-1, Daudzese, Jaunjelgavas novads, LV-5111.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@area.lv


Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām – klientiem un citiem Area IT pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Area IT jebkādu informāciju
(tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
Area IT uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Area IT atbalsta tālruni
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (Area IT interneta mājaslapā, klientu sistēmā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Area IT.

Personas datu apstrādes nolūki

Area IT apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • pakalpojumu uzstādīšanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikas datu uzturēšanai un analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Area IT.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Area IT apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Area IT saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu;
leģitīmās interesēs – lai realizētu no Area IT un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Area IT leģitīmās intereses;
datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu Area IT nodarbināto personu un klientu fizisko un īpašuma drošību.

Area IT leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz atbalsta tālruni, interneta mājaslapā un klientu sistēmā;
 • veikt sarunas ar klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • veikt sarunas ar klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
 • veikt sarunas ar klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • analizēt Area IT mājaslapu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt klienta kontu Area IT mājaslapās;
 • veikt darbības klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
 • uzraudzīt pakalpojumu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu aizsardzība

Area IT nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Area IT pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.


Personas datu saņēmēju kategorijas

Area IT neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Area IT leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Area IT leģitīmās intereses.


Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Personas dati, kurus Area IT ievāc par klientu, netiek nodoti valstīm kuras nav ES un EEZ dalībvalstis.

Personas datu glabāšanas ilgums

Area IT glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Area IT vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

Sarunas ar klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz Area IT leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.


Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klienta informācija ir pieejama klientu sistēmā https://area.lv/clients , kur klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Area IT piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Area IT veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Area IT leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
autorizējoties klientu sistēmā https://area.lv/clients
Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Area IT pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Area IT atbildi klientam nosūta elektroniski pa e-pastu vai klientu sistēmā https://area.lv/clients.
Area IT nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar klientu

Area IT veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju – e-pasta adresi, telefona numuru, pasta adresi.
Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Area IT veic uz noslēgtā līguma pamata.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Area IT un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Area IT veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu Area IT komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties klientu sistēmā https://area.lv/clients.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja kontā klientu sistēmā https://area.lv/clients;
nosūtot e-pastu uz adresi info@area.lv.


Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Area IT mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
Area IT mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Area IT nenes atbildību.

Citi noteikumi

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. Area IT patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot Area IT mājaslapu pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.