Līdzēji

1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA “Area IT” reģ. Nr. 45403023595, PVN reģ.nr. LV45403023595, (šeit un turpmāk tekstā Area IT), no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

2. Līguma priekšmets

2.1. Area IT sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un klients apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar Klienta izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. Area IT Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikumā Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: https://area.lv/lv/hostings un https://area.lv/lv/domenu-registracija)

3. Norēķinu kārtība

3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar izvēlēto maksājumu kārtību, pamatojoties uz Area IT izrakstītu rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā.

4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

4.1. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic, izmantojot Pakalpojumus

4.2. Klients apņemas ievērot Pakalpojumu lietošanas noteikumus – https://area.lv/lv/lietosanas-noteikumi

4.3. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā – http://www.nic.lv/resource/show/15

4.4. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu citā zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem pārējās zonās – https://area.lv/lv/domenu-registracijas-noteikumi

5. Klienta pienākumi

5.1. Klientam ir jātur parole slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas to izmantojot.

6. Area IT tiesības

6.1. Area IT apņemas garantēt 99.9% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.

6.2. Area IT veic hostinga klientu kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešams vairāk rezerves kopiju kā Pakalpojumu sniedzējs to piedāvā.

6.3. Savu iespēju robežās Area IT nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.

7. Klienta konta slēgšana

7.1. Area IT patur tiesības uz laiku vai pavisam slēgt Klienta kontu gadījumā ja:

a) Klients pārkāpj šī līguma noteikumus
b) Klients kavē pakalpojumu apmaksu par vairāk kā 14 dienām

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

8.1. Līgums stājas spēkā ar pieteikuma aizpildīšanas brīdi un hostinga konta automātisku izveidi, kura pieejas datus Klients saņem savā e-pastā

8.3. Klients var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to brīdinot Area IT līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu info@area.lv.

8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

9. Neparedzēti apstākļi

9.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.

10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.

10.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”
Patērētāju tiesību aizsardzības likums