1. Šī līguma puses
1.1. “Area IT” ir SIA „Area IT”, reģ.Nr. 45403023595, ar juridisko adresi: Daudzeses pag, Jaunjelgavas nov., “Ozolnieki”, LV-5111
1.2. “Jūs”, “jūsu” attiecas uz katru un ikvienu Area IT partnerprogrammas partneri vai pakārtoto partneri. Piedalīšanās programmā nozīmē šeit noteikto noteikumu un nosacījumu pilnīgu pieņemšanu.

2. Partnerprogrammas noteikumi
2.1. Partnerprogrammas mērķis ir nodrošināt partneriem rīkus un resursus Area IT pakalpojumu pārdošanas apjomu veidošanā, piesaistot jaunu pakalpojumu abonēšanu un produktu pircējus ar interneta vietnes area.lv starpniecību.

2.2. Area IT maksās partnerim komisijas maksu par katru veikto pasūtījumu, ko Area IT saņēmis ar partnera palīdzību, pēc pakalpojuma vai produkta piegādes Area IT klientam. Komisijas maksas apjoms būs atkarīgs no pakalpojuma vai produkta veida un tiks noteikts katram pakalpojumam un produktam atsevišķi Affiliate paneļa Kampaņas informācijā (https://area.lv/lv/affiliate).

3. Area IT pienākumi
3.1. Kodēts URL. Area IT nodrošinās jums tieši jūsu identificēšanai kodētu URL, kas ļaus jums izveidot saiti ar Area IT mājas lapu area.lv. Jūs varat ievietot šo saiti jebkurā vietā, tik daudz reizes, cik vēlaties, saskaņā ar pārējiem šī līguma noteikumiem attiecībā uz pieņemamām saitēm.

3.2. Uzskaite. Area IT apņemas uzskaitīt apmeklētājus, kas nosūtīti uz Area IT ar jums šim nolūkam piešķirtās saites starpniecību. Area IT maksās jums komisijas maksu par katru šādu nosūtīšanu, kas veikta saskaņā ar šo līgumu, atbilstoši komisijas maksu grafikam un šajā partneru līgumā noteiktajiem noteikumiem.

3.3. Partneru pieņemšana. Katru partneri, kas iesaistās Area IT partnerprogrammā, pārbauda partneru menedžeris, un dalībai Area IT partnerprogrammā tiek pieņemti tikai atbilstoši partneri. Pieņemšanas noteikumi nav iekļauti šajā līgumā, un par tiem vienpersoniski izlemj Partneru menedžeris, vadoties pēc pretendenta kvalifikācijas un pieredzes partnermārketingā.

4. Partneru pienākumi
4.1. Iesaistīšanās programmā. Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā pie teksta “Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem”, un pēc pieņemšanas jūs kļūsiet par partneri, kam ir saistoši šī līguma noteikumi. Jūsu dalībai šajā programmā ir tikai un vienīgi šāds mērķis: tiesiski pieņemamā formā reklamēt Area IT mājas lapu, lai saņemtu komisijas maksu par produktiem, ko iegādāsies jūsu nosūtītās personas.

4.2. Partneru dalība. Area IT partnerprogrammā var piedalīties gan fiziskas personas, gan Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas.

4.3. Minimālais vecums (ja partneris fiziska persona). Jūs apliecināt, ka dienā, kad jūs pirmoreiz izsakāt piekrišanu šī līguma noteikumiem, jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Jūs apliecināt, ka atrodaties jurisdikcijā, kur piedalīšanās Area IT partnerprogrammā nav jebkādu tiesību aktu pārkāpums.

4.4. Tiesībspēja (ja partneris juridiska persona). Jūs apliecināt, ka esat pilnīgi un pienācīgi pilnvarots pārstāvēt juridisko personu, kuras vārdā jūs noslēdzat šo līgumu.

4.5. Aktīva saite. Jūs uzņematies pilnu atbildību par sava kodētā URL pienācīgas un pastāvīgas darbības nodrošināšanu. Jūs apņematies paziņot Area IT, ja jūsu kodētais URL pārstās darboties vai nedarbosies pienācīgi.

4.6. Apliecinājumi. Jūs apņematies neizteikt nekādus apliecinājumus, solījumus, garantijas vai citus paziņojumus par Area IT, Area IT vārdā vai par Area IT mājas lapu, produktiem vai politiku izņemot Area IT īpaši rakstiski apstiprinātus vai kā citādi piešķirtus jums no Area IT puses šādiem nolūkiem.

4.7. Saite. Jūs varat izmantot Area IT piešķirto kodēto URL ar pieejamās Area IT Saišu lappuses starpniecību vai kādā citā formā pēc jūsu izvēles, ar noteikumu, ka šī URL izmantošana nekādā veidā neceļ neslavu Area IT vai kā citādi nav nepieņemama pēc Area IT vienpersoniska sprieduma un vērtējuma. Jūs nedrīkstat pārkāpt Area IT vai kādas trešās personas autortiesības, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs nedrīkstat pārkāpt šo līgumu.

4.8. Grozījumi. Jūs piekrītat, ka Area IT jebkurā laikā var grozīt šo līgumu, nepaziņojot par to jums. Jūs apņematies patstāvīgi iegūt informāciju par jebkādām šī līguma izmaiņām, periodiski ieskatoties Area IT Affiliate kontroles paneļa līguma sadaļā.

4.9. Area IT klienti. Area IT vienīgajam būs pilnīgas tiesības un pienākumi apkalpot visus klientus, kas piesaistīti ar jūsu kodētā URL starpniecību. Visi darījumi ar klientiem saistībā ar pakalpojumiem notiek tikai un vienīgi klientu un Area IT starpā. Area IT ir tiesības un pienākums noteikt visas cenas un produktu piedāvājumus, kā arī tiesības veikt izmaiņas tajos, nepaziņojot par to partnerim.

5. Komisijas maksas
5.1. Komisijas maksu apjoms. Komisijas maksas tiek maksātas par pārdošanas apjomiem, kas iegūti ar jūsu kodētā URL starpniecību saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Pašreizējie komisijas maksu apjomi katrai partneru kampaņai ir parādīti šeit: https://area.lv/lv/affiliate katram pakalpojumam vai produktam.

5.2. Komisijas maksu apstiprināšana. Katru nopelnīto komisijas maksu Area IT izskata un apstiprina, pamatojoties uz pasūtījuma identifikācijas datiem un citām detaļām. Izmaksai tiek apstiprinātas tikai komisijas maksas par derīgiem pasūtījumiem.

5.3. Maksājuma termiņš. Area IT samaksās jums visas apstiprinātās komisijas maksas 30 dienu laikā pēc dienas, kad tika saņemts pieprasījums komisijas izmaksai un komisijas maksu kopsumma sasniedza noteikto minimālās izmaksas limitu.

5.4. Aprēķinu laiks. Area IT apņemas maksāt jums šī līguma 5.1. punktā noteikto komisijas maksu pēc šīs komisijas maksas apstiprināšanas. Area IT var jebkurā laikā mainīt komisijas maksas apjomu vai kādu citu šī līguma noteikumu, nepaziņojot par to jums. Jūsu pienākums ir regulāri ieskatīties Kampaņu lappusē, lai iegūtu informāciju par šīm izmaiņām.

5.5. Nav atļauta iekšēja pārdošana. Jūs saprotat un piekrītat, ka nenopelnīsiet komisijas maksu par saviem Area IT pakalpojumu vai produktu pirkumiem.

5.6. Maksājuma veids. Komisijas maksas tiks maksātas Bankas kontā. Area IT neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties darījumos ar Banku maksājumiem vai kā citādi saistībā ar tiem.

5.7. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ja partneris – fiziskas persona). Area IT maksās 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli partnera vārdā Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar likumu par iedzīvotāju maksājamajiem nodokļiem. Šī summa tiks atvilkta no komisijas maksas. Partneriem pašiem nav nekas jādara attiecībā uz nodokļu maksāšanu šī līguma ietvaros.

5.8. Norēķinu kārtība (ja partneris juridiska persona). Area IT veiks komisijas maksas samaksu partnerim pamatojoties uz tā iesniegtu rēķinu, kura apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā saņemšanas dienas. Partneris rēķinus nosūta elektroniski uz Area IT e-pasta adresi – info@area.lv atbilstoši Area IT līdz katra mēneša 5.datumam iesniegtajā atskaitē sniegtajai informācijai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī partnera sniegtajiem pakalpojumiem un partnerim pienākošos komisijas maksas apmēru. Puses apliecina, ka tās piekrīt rēķinu un citu līguma ietvaros paredzēto dokumentu apmaiņai elektroniskā veidā, izmantojot pušu norādītās e-pasta adreses un šādi iesniegti dokumenti ir uzskatāmi par pienācīgi sagatavotiem un pielīdzināmiem rakstveidā noformētiem un pašrocīgi parakstītiem.

6. Īpašumtiesības un licences
6.1. Īpašumtiesības uz īpašumu. Katra šī līguma puse patur visas tiesības, īpašumtiesības un ieinteresētību uz tās nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, tai skaitā, bet ne tikai uz tiem nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, ko tā izmanto pašlaik vai var izstrādāt un/vai izmantot nākotnē.

6.2. Licence. Area IT piešķir jums kā partnerim atsaucamu, neekskluzīvu vispasaules mēroga Licenci Area IT logotipu, preču zīmju un pakalpojumu zīmju izmantošanai, atveidošanai un pārraidīšanai jūsu mājas lapā tikai un vienīgi ar nolūku veicināt jūsu mājas lapas saiti ar Area IT, lai panāktu šī partneru līguma mērķa un nolūka izpildi. Šo licenci nedrīkst nodot vai piešķirt citiem.

6.3. Area IT zīmola atslēgvārdi. Aizliegts izmantot Area IT zīmola atslēgvārdus „Area IT” kā domēna vai subdomēna nosaukuma sastāvdaļu, izveidot kontus web resursos (Twitter, Draugiem, Facebook un tml), kuru nosaukumos pilnībā vai daļēji būtu iekļauts zīmola atslēgvārds.

6.4. Izbeigšana pēc pieprasījuma. Jūs piekrītat nekavējoties izbeigt jebkādas zīmes izmantošanu pēc Area IT pieprasījuma, kas nosūtīts uz jūsu norādīto e-pasta adresi, kas glabājas Area IT affiliate programmas profilā.

7. Izbeigšana
7.1. Ietekme uz komisijas maksu. Katra no pusēm var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz norādīto kontakta e-pastu. Izņemot šī līguma 7.2. punktā noteikto izbeigšanu, jebkādas komisijas maksas, kuras šādas izbeigšanas dienā ir bijušas apstiprinātas un kopsummā ir virs minimālās izmaksas summas, tiks samaksātas pēc izbeigšanas. Jebkāda komisijas maksa, kas izbeigšanas paziņojuma dienā nav apstiprināta, netiks apstiprināta pēc tās.

7.2. Šī līguma pārkāpums. Šī līguma vai kādu tā noteikumu pārkāpums, apzināts vai neapzināts, tīšs vai netīšs, ir pamats nekavējošai līguma apturēšanai vai pēc Area IT vienpersoniskas izvēles šī līguma pilnīgai izbeigšanai.

7.2.1. Apturēšana. Apturēšana šī punkta izpratnē nozīmē visu komisijas maksu izmaksu – gan apstiprināto, gan neapstiprināto – apturēšanu līdz pārkāpuma labošanai. Ja pārkāpums netiek labots Area IT noteiktā pamatotā laika periodā, apturēšana kļūst par izbeigšanu saskaņā ar 7.2. punktu, sākot ar sākotnējās apturēšanas dienu.

7.3. Palikšana spēkā. Pēc šī līguma izbeigšanas visas saskaņā ar to piešķirtās tiesības un licences nekavējoties tiek anulētas. 4.6. punkts, 7. sadaļa (Izbeigšana), 8.1 –8.14. punkts (ieskaitot) un 8.16.–8.19. punkts pilnībā paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas.


8. Vispārēji noteikumi
8.1. Pilnvaras. Katra no pusēm apliecina otrai, ka tai ir pilnīgas saistošas pilnvaras noslēgt šo līgumu un kādas organizācijas gadījumā, kas nav persona, kura piekrīt šī līguma nosacījumiem, šī persona uzņemas pilnas saistošas pilnvaras organizācijas vārdā.

8.2. Nepārkāpšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem nepārkāpt trešo personu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašuma tiesības vai publicitātes vai privātuma tiesības.

8.3. Likuma pārkāpšana. Jūs apņematies nepārkāpt nekādus spēkā esošus likumus, rīkojumus, noteikumus vai standartus.

8.4. Pakalpojumu noteikumi. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem pakļauties šī līguma nosacījumiem, kas iekļauti tajā, it kā tie būtu izskaidroti detalizēti.

8.5. Nevēlams e-pasts/mēstules. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem neizmantot nevēlamu komerciālu e-pasta ziņojumu (saukts arī surogātpasts) sūtīšanu un nepieļaut tā izmantošanu saistībā ar Area IT partnerprogrammu.

8.6. Neslavas celšana / apmelošana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.

8.7. Pieklājība. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem neievietot Area IT reklāmas mājas lapās un nepārsūtīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par nepieklājīgu, pornogrāfisku vai piedauzīgu.

8.8. Negodīga konkurence. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem nepārkāpt nekādus likumus, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, ir vērsti pret diskrimināciju, viltus reklāmu vai šo līgumu.

8.9. Vardarbības veicināšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu veicināt vardarbību vai izplatīt naidīgas runas.

8.10. Kaitējums Area IT. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un Area IT savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu jebkādā veidā kaitēt Area IT vai kā citādi bojāt tā serverus vai aprīkojumus, tostarp neizmantot vai kā citādi nepārsūtīt vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, laika bumbas, sijātājrobotus vai citus līdzīgi kaitīgus vai bīstamus programmatūras veidus.

8.11. Neizmantot automātiskas saites. Jūs apņematies neizmantot nekādas saites, kas tiek vai var tikt aktivizētas automātiski, ja lietotājs uz tām nenoklikšķina.

8.12. GARANTIJAS ATRUNA. JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA JEBKĀDI PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI, KO NODROŠINA AREA IT SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU, TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, KĀDI TIE IR, AR VISĀM KĻŪDĀM UN TĀDI, KĀDI IR PIEEJAMI, UN KA AREA IT NEIZSAKA NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, AR LIKUMU NOTEIKTAS VAI CITĀDAS, UN ĪPAŠI ATSAKĀS SAVĀ UN SAVU PIEGĀDĀTĀJU, IZPLATĪTĀJU UN LICENCES DEVĒJU VĀRDĀ NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ LĪGUMA IETVAROS PIEGĀDĀTO PAKALPOJUMU VAI MATERIĀLU NODERĪGUMU, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI EFEKTIVITĀTI, VAI UZ TO, KA ŠĪ LĪGUMA IETVAROS SNIEGTIE PAKALPOJUMI BŪS NEPĀRTRAUKTI, BEZ KĻŪDĀM VAI PIEEJAMI AR KĀDAS NOTEIKTAS IZPLATĪŠANAS METODES STARPNIECĪBU, VAI KA ŠĪ LĪGUMA IETVAROS PIEGĀDĀTIE PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI DARBOSIES AR KATRU INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMU, VAI KA DEFEKTI IR VAI TIKS IZLABOTI, VAI KA ŠĀDI PAKALPOJUMI VAI MATERIĀLI ATBILDĪS JEBKURAS PUSES PRASĪBĀM. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO UN IZŅEMOT GADĪJUMUS, JA ŠAJĀ LĪGUMĀ IR NOTEIKTS CITĀDI, AREA IT ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪJUMU TIRGŪ VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPŠANU. AREA IT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS JŪSU PRIEKŠĀ PAR JEBKĀDU PAKALPOJUMA TRAUCĒJUMU, PĀRTRAUKUMU, DĪKSTĀVI VAI NEPAREIZU SAITES SAVIENOJUMU SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU.

8.13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. AREA IT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS JŪSU PRIEKŠĀ PAR ZAUDĒTU PEĻŅU VAI KĀDIEM CITIEM SEKOJOŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, LAI KĀ TIE BŪTU IZRAISĪTI, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDU ATBILDĪBAS TEORIJU (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, NOLAIDĪBU), KAS RADUSIES ŠĪ LĪGUMA DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR TO, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI AREA IT IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. JŪS ATZĪSTAT, KA ŠAJĀ PARTNERU LĪGUMĀ NOTEIKTĀS KOMISIJAS MAKSAS DAĻĒJI IR PAMATOTAS UZ ŠIEM IEROBEŽOJUMIEM, UN KA ŠIE IEROBEŽOJUMI BŪS SPĒKĀ NEATKARĪGI NO JEBKĀDA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA PAMATA MĒRĶA NEIZPILDES. Tomēr, neraugoties uz iepriekšminēto, šajā sadaļā netiek ierobežota katras puses atbildība otras puses priekšā par (i) tīšu vai ļaunprātīgu amatpārkāpumu; (ii) lielu nolaidību; (iii) nodrošināšana saskaņā ar 8.12. sadaļu vai (iv) katras puses atbildību par nāvi vai cilvēku savainojumu vai savām krāpšanas darbībām.

8.14. Nodrošināšana. Jūs apņematies nodrošināt, aizstāvēt un atzīt par nevainīgu Area IT un tā saistītos uzņēmumus, direktorus, darbiniekus un aģentus, brīvus no visas un jebkādas atbildības, zaudējumiem, kaitējumiem, savainojumiem vai izdevumiem (ieskaitot juristu honorārus un ekspertu liecinieku maksas), kas var rasties no jebkādas pieprasītas vai piedēvētas rīcības vai bezdarbības attiecībā uz jebkādu trešo personu neatkarīgi no tā, vai šāda pieprasīta vai piedēvēta rīcība vai bezdarbība rodas no prasības par kopētu rakstu materiālu nepareizu izmantošanu, Licences pārkāpšanu, nepareizu domēna izmantošanu, nepareizu preču zīmju izmantošanu vai kādu citu aktīvas vai pasīvas nolaidības izpausmi.

8.15. Neatkarīgi darbuzņēmēji. Katra no pusēm darbosies kā neatkarīgs darbuzņēmējs, un tai nebūs pilnvaru uzlikt otrai pienākumus vai jebkādā veidā saistīt to.

8.16. Likumu / vietas izvēle. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots un īstenots saskaņā ar Latvijas likumiem. Jebkāda rīcība šī Līguma īstenošanai jāveic Latvijas Republikas tiesās.

8.17. Dalāmība. Šī Līguma nosacījumi ir neatkarīgi un atdalāmi cits no cita, un ja kāds no tiem kāda iemesla dēļ ir kļuvis pilnībā vai daļēji nederīgs vai neīstenojams, tas nekādi neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību vai īstenojamību.

8.18. Integrācija. Šis Līgums veido visu vienošanos pušu starpā un anulē un aizstāj visas un jebkādas iepriekšējas vienošanās, un ir paredzēts kā pušu savstarpējās vienošanās pilnīga izpausme. Šo Līgumu drīkst grozīt tikai, ja Area IT ievieto savā mājas lapā jaunu līgumu.

8.19. Izmantošana nozīmē parakstīšanu. Jūsu piekrišanu šajā līgumā izteiktajiem noteikumiem nozīmē jūsu piedalīšanās Area IT partnerprogrammā, ieskaitot arī partnera pieteikuma veidlapas iesniegšanu un jebkādas komisijas maksas saņemšanu saskaņā ar šo līgumu. Area IT drīkst modificēt, grozīt, pārveidot vai kā citādi mainīt šo līgumu, nepaziņojot par to citām pusēm, izņemot paša līguma izmainīšanu, padarot izmaiņas pieejamas partneriem Area IT mājas lapā.

8.20. Neizpaušana. Partneris atzīst, ka šī Līguma izpildes laikā viņš varēs piekļūt Area IT konfidenciālai un īpašniekam piederošai informācijai (“Konfidenciāla informācija”). Partneris piekrīt neizpaust un neizplatīt Konfidenciālo informāciju bez Area IT iepriekšējas īpašas rakstiskas atļaujas. Termins “Konfidenciāla informācija” neattiecas uz informāciju, kas ir vai kļūst pieejama plašai sabiedrībai bez Partnera rīcības vai bezdarbības, kas kļūst pieejama Partnerim no trešajām personām, Partnerim nezinot par uzticības personas pienākuma pārkāpumu, vai uz tādu informāciju, kas jau bija Partnerim zināma pirms šī Līguma parakstīšanas dienas.