Kā pieslēgties MySQL datubāzei? Drukāt

  • 5

Host name = localhost
Datubāzes nosaukums = (cpanellietotajs_dbnosaukums)
Datubāzes lietotājs = (cpanellietotajs_dblietotajs)
Datubāzes parole = (parole, kuru izvēlējāties, izveidojot lietotāju)

 

WordPress piemērs (wp-config.php)

Datubāzes nosaukums = tavalapa_demo
Datubāzes lietotājs = tavalapa_user
Datubāzes parole = q!1zRbX%B)=_
Hostname = localhost

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'tavalapa_demo');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'tavalapa_user');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'q!1zRbX%B)=_');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');


Vai šī atbilde Jums noderēja?

« Atpakaļ