Atbalsts

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atradīsiet ŠEIT
support@area.lv

Hostinga distances līgums

1. Līdzēji
1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA "Area IT" reģ. Nr. 45403023595, PVN reģ.nr. LV45403023595, (šeit un turpmāk tekstā Area IT), no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
2. Līguma priekšmets
2.1. Area IT sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un klient apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar Klienta izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. Area IT Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: http://area.lv/lv/hostings un http://area.lv/lv/domenu-registracija)
3. Norēķinu kārtība
3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz Area IT izrakstītu rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pievienotas vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā.
3.2. Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu Area IT no Klienta var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.
4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
4.1. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus
4.3. Klients apņemas ievērot Pakalpojumu lietošanas noteikumus - http://area.lv/lv/lietosanas-noteikumi
4.8. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā - http://www.nic.lv/resource/show/15
5. Klienta pienākumi
5.1. Klientam ir jātur parole slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas to izmantojot. 
6. Area IT tiesības
6.1. Area IT apņemas garantēt 99.9% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.
6.2. Area IT veic hostinga klientu kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešamas vairāk rezerves kopiju kā Pakalpojumu sniedzējs to piedāvā.
6.3. Savu iespēju robežās Area IT nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
7. Klienta konta slēgšana
7.1. Area IT patur tiesības uz laiku vai pavisam slēgt un dzēst Klienta kontu gadījumā ja:
a) Klients pārkāpj šī līguma noteikumus
b) Klients kavē pakalpojumu apmaksu par vairāk kā 7 dienām
8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā ar pieteikuma aizpildīšanas brīdi un hostinga konta automātisku izveidi, kura pieejas datus Klients saņem savā e-pastā
8.3. Klients var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to brīdinot Area IT līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.
9. Neparedzēti apstākļi
9.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.
10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
10.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631"Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"

Kāpēc izvēlēties Area IT?

 • 99.9 % uptime garantija
 • 24/7 klientu atbalsta dienests
 • Pasaulē populārākais hostinga vadības panelis – cPanel
 • CloudLinux operētājsistēma
 • ikdienas rezerves kopijas
 • 280+ automātiskās instalācijas ar Softaculous
 • garantēta iekļaušana Google, Yahoo! un Bing meklēšanas rezultātos 48-72h laikā

Veido jaunu mājaslapu?

280+ dažādas automātiskās instalācijas ar Softaculous
 • Wordpress, Joomla, Drupal un citas populāras saturvadības sistēmas
 • OpenCart, PrestaShop, Magento un citi populāri internetveikali
Bezmaksas mājaslapu konstruktors
 • ērta un intuitīva sistēma
 • 1000+ dizaina veidnes

Vēlies mainīt hostingu?

Pāriešana no cita hostinga pakalpojumu sniedzēja ir vienkārša – mēs visu izdarīsim Jūsu vietā.

Mēs pārcelsim:
 • Jūsu domēnus
 • mājaslapas failus
 • datubāzes

Hostinga plāni ir optimizēti populārākajiem interneta veikaliem un satura vadības sistēmām

wordpress hostings Joomla hostings drupal hostings cmsms-hostings virtuemart hostings magento hostings opencart hostings prestashop hostings zen cart hostings oscommerce hostings
WordPress Joomla Drupal CMS MS VirtueMart Magento OpenCart PrestaShop Zen Cart osCommerce
hostinga un citu pakalpojumu pieejamie apmaksas veidi